Privacy

Beroepsgeheim

Met vertrouwelijke gegevens wordt door Praktijk Alfa discreet omgegaan. Ze vallen onder de Wet Bescherming Persoonsgegevens.

Psychologen en psychotherapeuten zijn, net als artsen, gebonden aan hun beroepsgeheim. Dit betekent dat er niets over de cliënt of de inhoud van de gesprekken besproken mag worden met derden, tenzij de cliënt hiervoor uitdrukkelijk en schriftelijk toestemming geeft.

Vanuit het oogpunt van continue zorg hebben wij graag de mogelijkheid tot contact met de huisarts en/of een eerdere behandelaar. Alleen met uw toestemming vindt contact plaats. Ook contact met een bedrijfs- of verzekeringsarts gebeurt alleen met uw toestemming.

Tijdens het eerste gesprek wordt uw schriftelijke toestemming voor rapportage en eventueel telefonisch overleg met uw verwijzer gevraagd

Kindcheck

Als een cliënt kinderen heeft, hoort de behandelaar een kindcheck uit te voeren en eventueel herhalen.Dat houdt in dat een behandelaar samen met u kijkt hoe het gaat in de thuissituatie. Sinds 1 januari 2019 moet een behandelaar melding maken van vermoedens van problemen op het gebied van kindermishandling en huiselijk geweld. Meer informatie over de Wet verplichte meldcode kindermishandeling en huiselijk geweld vindt u op:

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/huiselijk-geweld/meldcode

Uw dossier

In uw dossier noteren wij, in overleg met u, uw gegevens voor zover die nodig zijn voor een goede behandeling en voor declaratie van de behandeling bij uw ziektekostenverzekeraar. Als u bezwaar heeft tegen het doorgeven van diagnosegegevens aan uw ziektekostenverzekeraar, kunt u dit aangeven en gebruik maken van de zogenaamde opt-out regeling.

Zowel na het eerste gesprek, als na het laatste gesprek wordt uw huisarts of verwijzer op de hoogte gesteld van de bevindingen. Wij vragen hiervoor uw schriftelijke toestemming.

Bewaarplicht

Na afsluiting van het dossier zijn wij wettelijk verplicht dit vijftien jaar te bewaren en het daarna te vernietigen. Als u wilt dat uw dossier eerder dan de wettelijke termijn wordt vernietigd, moet u dat schriftelijk aan ons  kenbaar maken.

Recht op inzage en verbetering

U heeft het recht om uw dossier in te zien. Voor een enkel gegeven kan dit tijdens een consult. Voor inzage van meer gegevens kunt u een aparte afspraak maken met uw behandelaar.
Het is mogelijk om een kopie van uw dossier te ontvangen. Hiervoor worden kosten bij u in rekening gebracht.

Uw persoonsgegevens kunt u laten wijzigen indien ze niet juist of onvolledig zijn. U kunt de gewenste wijziging kenbaar maken aan uw behandelaar. 

Klacht

Als mensen samenwerken, kunnen misverstanden en problemen ontstaan. U bent het bijvoorbeeld niet met bepaalde zaken eens of ontevreden. Heeft u vragen of klachten laat het mij weten. Samen kunnen we dan zoeken naar mogelijke oplossingen. Vaak is dat al voldoende. Mochten wij in een gesprek onverhoopt toch niet tot een passende oplossing komen dan kunt u gebruik maken van de volgende mogelijkheden:

- Klachten-en geschillenregeling P3NL:  www.p3nl.nl/klachtenregeling 

- Centraal Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg: www.tuchtcollege-gezondheidszorg.nl